Κωδικός αριθμός 6403

 

Ρύπανση Περιβάλλοντος

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Εισαγωγή στα θέματα ρύπανσης του Περιβάλλοντος. Γενική αναφορά στη ρύπανση Περιβάλλοντος. Αέρας - Ατμοσφαιρική ρύπανση. Γενική αναφορά στους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ποιότητα ατμόσφαιρας. Ρυπαντικοί κύκλοι. Φωτοχημική ρύπανση. Καταστροφή στρατοσφαιρικού όζοντος. Φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μετρήσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας. Επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Δίκτυο ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τεχνικές καθαρισμού αερίων αποβλήτων. Μελέτες περιπτώσεων (case studies). Νερά - Υγρά Απόβλητα. Ρύπανση νερού. Πηγές ρύπανσης, υδάτινα οικοσυστήματα, ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων, ρυπαντικές παράμετροι. Ποιότητα νερού. Φυσικές, χημικές, οργανικές και βιολογικές παράμετροι, επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις. Πηγές τροφοδοσίας νερού και επιπτώσεις της ρύπανσης. Ρύπανση από αστικά λύματα. Επεξεργασίες αστικών λυμάτων. Διαχείριση αστικών λυμάτων. Διαχείριση ιλύων. Διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Στερεά απόβλητα. Πηγές και ποιότητα στερεών αποβλήτων. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Μείωση, πρόληψη. Ανακύκλωση. Ανάκτηση. Επεξεργασία. Τελική διάθεση. Επικίνδυνα απόβλητα. Κατηγοριοποίηση αποβλήτων. Ρύπανση από επικίνδυνα απόβλητα. Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Νομοθετικό πλαίσιο και πολιτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης από υγρά και στερεά απόβλητα.

 

Διδάσκοντες/συντονιστές


Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Α. Ανδρεαδάκης,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγήτρια Α. Παππά,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Ρύπανση Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Πρόγραμμα διαλέξεων 2009-20010 (pdf)

Σημειώσεις 1 "Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων" (pdf)

Σημειώσεις 2 "Ανακύκλωση" (pdf)

Σημειώσεις 3 "Χ.Υ.Τ.Α." (pdf)

Σημειώσεις 4 "Λιμασματοποίηση" (pdf)

Σημειώσεις 5 "Μεθανογένεση" (pdf)

Σημειώσεις 6 "Θερμική επεξεργασία - Καύση" (pdf)

Σημειώσεις 7 "Πυρόλυση" (pdf)

Σημειώσεις 8 "Αεριοποίηση" (pdf)