Κωδικός αριθμός 6419

 

Περιβαλλοντική Οικονομία

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

 

Περιεχόμενο


Βασικές γνώσεις μικροοικονομίας: Ο μηχανισμός της αγοράς. Καμπύλες προσφοράς και ζήτησης. Προσδιορισμός και ρόλος των τιμών. Πλεόνασμα καταναλωτή και πλεόνασμα παραγωγού. Συνολικό όφελος. Δείκτες ελαστικότητας. Παράγοντες στρέβλωσης της αγοράς. Παραδείγματα ατελειών των αγορών.

Εισαγωγή στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος. Το περιβάλλον ως οικονομικό αγαθό. Η νεοκλασική οικονομική θεωρία της ευημερίας. Προσφορά, Ζήτηση και τιμές περιβαλλοντικών αγαθών. Δημόσια αγαθά και δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η ολική αξία περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Η ρύπανση ως μορφή ατέλειας της αγοράς. Ιδιωτικό, εξωτερικό και κοινωνικό κόστος/όφελος. Το άριστο επίπεδο ρύπανσης. Το θεώρημα του Coase.

Οικονομικά των φυσικών πόρων. Βέλτιστη διαχείριση μη ανανεώσιμων και ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Οικονομικά του περιβάλλοντος. Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών. Προθυμία πληρωμής για αποφυγή ή αποδοχή της ρύπανσης. Άμεσες μέθοδοι αποτίμησης: μέθοδος εξαρτημένης ή υποθετικής αποτίμησης, πειράματα επιλογής. Έμμεσες μέθοδοι αποτίμησης: τεχνική κόστους ταξιδιού, τεχνικές υποκατάστατων αγορών, τεχνικές κόστους αποφυγής, μέθοδος τιμής αγοράς, μέθοδος συνάρτησης παραγωγής, μέθοδος κόστους υγείας, μέθοδος μεταφοράς κόστους/οφέλους. Παραδείγματα αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών.

Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων. Βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Πίνακας Ταμειακών Ροών. Η σημασία του προεξοφλητικού επιτοκίου. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων.

Ανάλυση Κόστους - Οφέλους. Στόχοι και προϋποθέσεις της ανάλυσης κόστους - οφέλους. Αριστοποίηση κατά Pareto. Κριτήριο Hicks - Caldor. Διάκριση αναλύσεων κόστους - οφέλους. Μεθοδολογικά στάδια ανάλυσης κόστους - οφέλους. Σκιώδεις τιμές. Κριτήρια αξιολόγησης. Παραδείγματα ανάλυσης κόστους - οφέλους έργων προστασίας περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντικές πολιτικές. Ταξινόμηση περιβαλλοντικών πολιτικών. Κανονιστικές πολιτικές. Οικονομικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής: Φόροι, περιβαλλοντικά τέλη, οικονομικά κίνητρα. Εμπορεύσιμα δικαιώματα ρύπανσης. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα οικονομικών περιβαλλοντικών πολιτικών. Παγκοσμιοποίηση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος
,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Δ. Χατζηιωσήφ - Διακουλάκη,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Περιβαλλοντική Οικονομία

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Το μάθημα διδάσκεται την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον επιλέγεται από έξι τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Περιβαλλοντική οικονομία - Εισαγωγή (pdf)

Οικονομία: Βασικές Έννοιες και Ορισμοί (pdf)

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας (pdf)

Εξωτερικές Οικονομίες (pdf)

Περιβαλλοντικές Πολιτικές (pdf)

Σημειώσεις Περιβαλλοντικής Οικονομίας (pdf)

Βασικές Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων (pdf)

Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (pdf)

Αξιολόγηση Επένδυσης σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Άσκηση (pdf) - Λύση Άσκησης (xls)

Τεχνικές Οικονομικής Αποτίμησης Περιβαλλοντικών Αγαθών (pdf)

Ανάλυση Κόστους - Οφέλους στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (pdf)

Κοινωνική Ανάλυση Κόστους - Οφέλους Αιολικού Πάρκου (pdf)

Ανάλυση Κόστους - Οφέλους: Άσκηση (pdf)