Κωδικός αριθμός 6429

 

Σύγχρονοι Τρόποι Διαχείρισης και Προστασίας του Φυσικού και του Δομημένου Περιβάλλοντος

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

 

Περιεχόμενο


Βασικές γνώσεις οικολογικής θεωρίας: οικοσυστήματα, πληθυσμοί, ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι, εξέλιξη της Βιόσφαιρας. Περιβαλλοντική πολιτική. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διατήρηση - Συντήρηση - Διαχείριση - Προστασία - Αειφορία - Πράσινη Ανάπτυξη. Διατήρηση κάποιων μερών ή του συνόλου του περιβάλλοντος; Κοινωνική συναίνεση, κοινωνικές δυνάμεις άρνησης ή προώθησης της διατήρησης. Αντίθεση μεταξύ διατήρησης και άλλων αξιών. Σύγχρονα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και τρόποι προστασίας: 1) Προστατευτέοι τόποι, διεθνής και ελληνική κατάσταση. Εθνικοί δρυμοί, περιοχές ΦΥΣΗ 2000, Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους. Παραδοσιακοί οικισμοί. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός του χώρου. Οργάνωση πληροφορίας. Δυνατότητες εφαρμογών βάσεων δεδομένων στη διαχείριση. Βάση δεδομένων για την Ελληνική Φύση 2) Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων 3) Ορθολογική και μη ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, παραδείγματα 4) Ενεργειακό πρόβλημα, κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές.

 

Διδάσκων μέλος ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος
,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Σύγχρονοι Τρόποι Διαχείρισης και Προστασίας του Φυσικού και του Δομημένου Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Το μάθημα διδάσκεται την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον επιλέγεται από έξι τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

  • Περιβαλλοντική Πολιτική - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (pdf)
  • New Water Culture (pdf)